ސިޔާދު ގާސިމް ދޫކޮށްލުން

ފެބުރުއަރީ އެކެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ގާސިމްގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ސިޔާދު ގާސިމް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އަމުރަކުން ވަނީ މިނިވަންކޮށްފައި. ސިޔާދު މިނިވަންކޮށްފައި މި ވަނީ ފަސް މަހާއި 13 ދުވަސް ފަހުން. އޭނާ ދޫކޮށްލުމާ އެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަނުން ވަނީ ސިޔާދަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް
ސިޔާދް ގާސިމް ޖަލުން ދޫކޮއްލުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާ އެކު: ސިޔާދު މިއަދު ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަނޭޅިގެން. -- އަވަސް ފޮޓޯ | އަހުމަދު ނާއިމް