އިދިކޮޅުގެ ގަލުއޮޅި ދެކުނު ޖަގަހަ

މާލެ، 4 އޮގަސްޓް 2018 - އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޖަޒީރާ ގަލުއޮޅި ދެކުނު ޖަގަހަ ނަމުގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން: މި ޖަގަހަ ހުޅުވައި ދެއްވީ އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮގަސްޓް 2018- އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޖަޒީރާ ގަލުއޮޅި ދެކުނު ޖަގަހަ ނަމުގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން: މި ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވީ އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮގަސްޓް 2018- އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޖަޒީރާ ގަލުއޮޅި ދެކުނު ޖަގަހަ ނަމުގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން: މި ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވީ އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮގަސްޓް 2018- އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޖަޒީރާ ގަލުއޮޅި ދެކުނު ޖަގަހަ ނަމުގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން: މި ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވީ އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮގަސްޓް 2018- އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޖަޒީރާ ގަލުއޮޅި ދެކުނު ޖަގަހަ ނަމުގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން: މި ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވީ އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮގަސްޓް 2018- އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޖަޒީރާ ގަލުއޮޅި ދެކުނު ޖަގަހަ ނަމުގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން: މި ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވީ އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮގަސްޓް 2018- އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޖަޒީރާ ގަލުއޮޅި ދެކުނު ޖަގަހަ ނަމުގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން: މި ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވީ އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮގަސްޓް 2018- އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޖަޒީރާ ގަލުއޮޅި ދެކުނު ޖަގަހަ ނަމުގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން: މި ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވީ އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 4 އޮގަސްޓް 2018- އިދިކޮޅު ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޖަޒީރާ ގަލުއޮޅި ދެކުނު ޖަގަހަ ނަމުގައި ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން: މި ޖަގަހަ ހުޅުވައިދެއްވީ އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް