ރައީސް ޔާމީން ދިޔަމިގިލީ ރައްޔިތުންނާ އެކު

ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް
ދިޔަމިގިލި، 15 އޯގަސްޓް 2018 - ރައީސް ޔާމީން ތ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވުން -- ފޮޓޯތަައް: ރައީސް އޮފީސް