ފުވަމަލަކުން ރައީސް ޔާމީންއަށް ތާއީދު ދައްކާލުން

ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
ޝަހީމް ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގެ ތެރެއިން --
އިއްޔެ ފުވަމުލަކުގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރަށް ފަހު ޝަހީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ --