ހައްޖުގެ އަޅުކަން 2018

މާދަމާއަކީ ހައްޖު ދުވަސް. ދުނިޔޭގެ އެކި ކޮޅުތަކުން ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ވަނީ މި މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މިހާރު މައްކާއަށް ޖަމާވެފައި. ހައްޖުވެރިން މިހާރު ވަނީ މިނާއަށް އަންނަން ފަށާފައި. އަދި އެ ތަނުގައި މިރޭ ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު މާދަމާ އިރު އެރުމުގެ ކުރިން ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމަށް ޖަމާވާނެ. އެއީ ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު އަޅުކަން. ހައްޖާޖީންއަށް ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ސައުދީގެ އިދާރާތަކުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައި.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.
19 އޮގަސްޓް 2018 - ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާއަށް ޖަމާވުން.