އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ދައްކާލުން

28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ވޯޓާ ފްރަންޓު ރެސްޓޯރެންޓުތައް: ވޯޓާ ފްރަންޓު ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލިބެންފަށާނެކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ބުނެފަ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުމުގެ ތެރެއިން: އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީ ކުރާ އާ ރަންވޭގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ އައިއެލްއެސް ސިސްޓަމް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާއިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި މީޑިއާ ޓުއާގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ (ވ) ގައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަންލް އެއާޕޯޓުުގެ އެމްޑީ އާދިލް މޫސާ ފޯނު ކޯލެންގައި ހިގާފައި ދަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: އެމިރޭޓްސް ގެ ފުލައިޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާއިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޕާކިސްތާނުގެ ނެވީ ޖެޓަކާއި ޕްރައިވެޑް ޖެޓު ތަކެއް ޖައްސާފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ވޯޓާ ފްރަންޓު ރެސްޓޯރެންޓުތައް: ވޯޓާ ފްރަންޓު ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލިބެންފަށާނެކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ބުނެފަ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާއިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހުންނައިރު ބްރިޖު ފެންނަ ގޮތް - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ޓުވަރިސްޓުން ތަކެއް ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާއިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހުންނައިރު ބްރިޖު ފެންނަ ގޮތް - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ވޯޓާ ފްރަންޓު ރެސްޓޯރެންޓުތައް: ވޯޓާ ފްރަންޓު ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލިބެންފަށާނެކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ބުނެފަ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލުމުގެ ތެރެއިން: އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީ ކުރާ އާ ރަންވޭގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ އައިއެލްއެސް ސިސްޓަމް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ވޯޓާ ފްރަންޓު ރެސްޓޯރެންޓުތައް: ވޯޓާ ފްރަންޓު ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލިބެންފަށާނެކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ބުނެފަ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
28 އޮގަސްޓް 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ވޯޓާ ފްރަންޓު ރެސްޓޯރެންޓުތައް: ވޯޓާ ފްރަންޓު ރެސްޓޯރެންޓުތަކުގެ ހިދުމަތް އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލިބެންފަށާނެކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ބުނެފަ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް