ބްރިޖުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް ބަލައިލާ!

މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ ހުޅެލެ ގުޅުވައިދޭ ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައި - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
ސިނަމާލެ ބުރިޖު ބަލާލަން ބަޔަކު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ސިނަމާލެ ބުރިޖު ބަލާލަން ބަޔަކު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދައް އެއްވެފައި - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް