އިސް ރަށްވެހިން ބްރިޖު ބަލާލުން

31 އޯގަސްޓް 2018 - ސިނާމާލެ ބްރިޖު ހުޅުވުމުގެ އުފަލުގައި ކުރިއަށްދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިސް ރަށްވެހިންނަށާއި އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ބްރިޖު ދައްކާލުމުގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވި އެވެ. ގައުމަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށް ދެއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ބްރިޖު ބައްލަވާލައްވަން ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. - އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 31 އޯގަސްޓް 2018 -- ބުރިޖު މަތީގެ ހިނގާލުން، އެކި މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބޭފުޅުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް