ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރަމުންދާއިރު ރަންވޭގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓް ޖެއްސޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު، އަބޯ
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭގެ މަސައްކަތްތައް - ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ ޝަފީއު