ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. މިއަދު ހަވީރު 4:00 ޖެހި އިރު ބުރިޖު ހުޅުވާލި އިރު ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ބްރިޖް ހުޅުވާލުމާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިހާރު ގެންދަނީ ބްރިޖް ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ. އެހެން ކަމޖުން މިއަދަކީ ރާްއްޖޭގެ ގައުމީ ހަޔާތުގައި ވަރަށއް ތާރީހީ ދުވަހެކެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - މާލެ ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ސިނަމާލެ ބުރިޖު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން: ބުރިޖުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތްވެސް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް