ލާމް ލިންކް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

ލ. ގަން، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން އިން ފެށިގެން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަން ހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ވަނީ ހުޅުވައި ދެއްވާފަ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ދިގު މަގެވެ. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް
ލ، 8 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ލ. ފޮނަދޫން ގަމަށް އެއް ފަހަށް ގުޅިފައިވާ ފޮނަދޫ، އަދި ކައްދޫ އާއި މާންދޫ އަދި ގަންހިމެނޭ ބޮޑު މަގު، ލާމްލިންކް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވުން -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް