ބުރިޖްގެ ފަސޭހަ އެންމެނަށް

މާލެ، 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހަދައި މިހާރު އާންމު ދަތުރުތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ "ސިނަ މާލެ ބުރިޖް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވީ މިދިއަ އޮގަސްޓް މަުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އެއް މަގަކުން ގުޅުވައިލުމުގެ ފަސޭހަތައް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ބަޔަކަށް މިހާރު އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. -- މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖު ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ: ލޯގަނޑު ނެތް އެއްވެސް ސައިކަލެއް ބުރިޖައް ނާރުއްވާ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަ މާލެ ބުރިޖް މަތިން ޓެކްސީ އެއް ދުއްވާފައި ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖުމަތިން ޓެކްސީ އެއް ދުއްވާފައި ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖުން ވެލާނާ އިންޓަނޭނަލް އެއާޕޯޓައް ދާން އޮންނަ މަގު ކައިރި- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖުމަތިން ބަޔަކު ދުއްވާފައި ހުޅުލެ އާ ދިމާލައް ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖުމަތިން ޓެކްސީ އެއް ދުއްވާފައި ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖުމަތިން- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލެ އިން ސިނަ މާލެ ބުރިޖަށް ދާން އޮންނަ މަގުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސްގެ ބަހެއް ދުއްވާފައި ބުރިޖައް އަރަން ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލެ އިން ސިނަ މާލެ ބުރިޖަށް ދާން އޮންނަ މަގުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސްގެ ބަހެއް ދުއްވާފައި ބުރިޖައް އަރަން ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލެ އިން ސިނަ މާލެ ބުރިޖަށް ދާން އޮންނަ މަގުން ޕޮލިސް ކާރެއް ދުއްވާފައި ބުރިޖައް އަރަން ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލެ އިން ސިނަ މާލެ ބުރިޖަށް ދާން އޮންނަ މަގު - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީން ތަކެއް ބުރިޖު ސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލެ އިން ސިނަ މާލެ ބުރިޖަށް ދާން އޮންނަ މަގު - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ "ސިނަމާލެ ބުރިޖް" ބަސް ސުޓޭޝަން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަމާލެ ބުރިޖް ގައި އުޅުދުފަހަރު ދުއްވަން ޖެހޭގޮތްތައް އަންގުވައިދޭ ނިޝާންތަކެއް - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިނަ މާލެ ބުރިޖް ބަސް ސުޓޭޝަން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަމާލެ ބުޖިޖް ގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ޓުރެފިކް ޕޮލިސް ހަރަކާތްތެރިވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަ މާލެ ބުރިޖް މަތިން ބަޔަކު ދުއްވާފައި ދަނީ: ބުރިޖް ހުޅުވުމާއިއެކު މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަ މާލެ ބުރިޖް މަތިން ބަޔަކު ދުއްވާފައި ދަނީ: ބުރިޖް ހުޅުވުމާއިއެކު މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ދާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުލެއިން ސިނަ މާލެ ބުރިޖައް އަރަން އޮންނަ މަގު - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުލެއިން ސިނަ މާލެ ބުރިޖައް އަރަން އިންނަ މަގު: މަގުގެ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުން - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލެއިން ހުޅުލެއަށް ދާން އޮންނަ މަގުގައި ބަޔަކު މަސް ބާނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުލެއިން ސިނަ މާލެ ބުރިޖައް އަރަން އޮންނަ މަގު - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓައް ސުރީލަންކަން ގެ ބޯޓެއް ޖައްސާފައި: ބުރިޖް މަތިން ދަތުރު ކުރާއިރު އެއާޕޯޓްގެ މި ހިތްގައިމް މަންޒަރު ފެނެ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޓުރެފިކް ފުލުހަކު ހުޅުމާލެ ބުރިޖް ބަސް ސުޓޭޝަން ކައިރީ މަޑުކޮށް ލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލެގައި ހުންނަ ފެޓްރޯލް ޝެޑެއް: ބުރިޖް ހުޅުމުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއައް ވުރެން ގިނަ މީހުން ހުޅުމާލެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑުން ހިދުމަތް ހޯދަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލެ އިން ސިނަ މާލެ ބުރިޖައް ދާން އޮންނަ މަގުގައި ޓުރަފިކް ފުލުހުން ހަރަކާތް ތެރިވަނީ: ހެލްމެޑު ނާޅަ ސައިކަލްގައި ދާ މީހުން ހުއްޑުވާ - މުހައްމަދު އަފްރާހް - އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލެ މަގެއްމަތިން ބަޔަކު ސައިކަލް ތަކެއްގައި ދުއްވާފައި ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލޭ މަގެއް މަތީ ޓެކްސީ އަކާއި ޕްރައިވެޓް ކާރެއް ޕާކް ކޮށްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލޭގެ މަގެއް ސާފުކުރުމަށް ވެހިކަލެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ހުޅުމާލެ އިން ސިނަމާލެ ބުރިޖައް ދާން އޮންނަ މަގުގައި ބުރިޖުގައި އުޅަދުފަހަރު ދުއްވަން ކަނޑަ އަޅުއްވާފައިވާ ގޮތުގެ ނިޝާން ތަކެއް ކުރަހާފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިނަމާލެ ބުރިން މަތިން ޓެކްސީއެއް ދުއްވާފައި މާލެ އަށް ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ބުރިޖްގެ ޓުރެފިކް ލައިޓްގައި ޖެހި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތިން ދުއްވާފައި ޓެކްސީއެއް މާލެ ދާއިރު ބްރިޖް މަތިން ހުރަސްކޮށް، މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓައް ޖައްސަން ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޓުރެފިކް ފުލުހުންގެ ކާރެއް ބުރިޖައް އަރަން ދަނީ: ސިނަމާލެ ބުރިޖް ހުޅުވުމާ އެކު ބާރު ސުޕީޑުގައި ދުވާ ކާރާއި ސައިކަލް ތަކެއް ފުލުހުން ވަނީ ގެނެސްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތިން ދުއްވާފައި ޓެކްސީއެއް މާލެ ދާއިރު ބްރިޖް މަތިން ހުރަސްކޮށް، މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓައް ޖައްސަން ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މާލެ ރިންގް ރޯޑުގައި ޓެކްސީ ތަކެއް ދުއްވާފައި ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މާލެ ރިންގް ރޯޑުގައި ޓެކްސީ ތަކެއް ދުއްވާފައި ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 : ހުޅުމާލެ މަގެއް މަތީގައި ބަހެއް ދުއްވާފައި ދަނީ: ބުރިކް ހުޅުވުމާއެކު ހުޅުމާލެ ދާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
11 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 : ހުޅުމާލެ މަގެއް މަތީގައި ޓެކްސީއެއް ދުއްވާފައި ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް