އެޕަލް އިވެންޓްގެ އުސްއަލިތައް

އެޕަލް އިވެންޓް ބޭއްވި، ކޮލިފޯނިއާގައި ހުންނަ ސްޓީވް ޖޮބް ތިއޭޓަރަށް މެހުމާނުން ދަނީ -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
އެޕަލް އިވެންޓް ބޭއްވި، ކޮލިފޯނިއާގައި ހުންނަ ސްޓީވް ޖޮބް ތިއޭޓަރަށް މެހުމާނުން ދަނީ -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
އެޕަލްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓީވް އޮފިސަރު، ޓިމް ކުކް: އެޕަލް އިވެންޓް ފަށައިދެނީ -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
އެޕަލްގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު، ޖެފް ވިިލިއަމްސް: އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް ފޯ ތައާރަފުކޮށްދެނީ -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
އެޕަލްގެ ސީނިއާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް މާކެޓިން އޮފް ވޯލްޑަވައިޑް، ފިލް ޝިލާ: އައިފޯން އެކްސް އެސް އާއި އައިފޯން އެކްސް އެސް މެކްސް ތައާރަފުކޮށްދެނީ -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
އެޕަލްގެ ސީނިއާ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް މާކެޓިން އޮފް ވޯލްޑަވައިޑް، ފިލް ޝިލާ: އައިފޯން އެކްސް އާރް ތައާރަފުކޮށްދެނީ -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
އެޕަލް އިވެންޓުގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
އެޕަލް އިވެންޓުގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
އެޕަލް އިވެންޓުގެ ތެރެއިން -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
ރޭގައި ތައާރަފުކުރި އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް ފައިވް -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
ރޭގައި ތައާރަފުކުރި އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް ފައިވް -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
ރޭގައި ތައާރަފުކުރި އެޕަލް ވޮޗް ސީރީޒް ފައިވް -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
ރޭގައި ތައާރަފުކުރި އެޕަލް އައިފޯން އެކްސް އެސް އާއި އައިފޯން އެކްސް އެސް މެކްސް -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
ރޭގައި ތައާރަފުކުރި އެޕަލް އައިފޯން އެކްސް އެސް އާއި އައިފޯން އެކްސް އެސް މެކްސް -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
ރޭގައި ތައާރަފުކުރި އެޕަލް އައިފޯން އެކްސް އެސް އާއި އައިފޯން އެކްސް އެސް މެކްސް -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
ރޭގައި ތައާރަފުކުރި އެޕަލް އައިފޯން އެކްސް އާރް -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
ރޭގައި ތައާރަފުކުރި އެޕަލް އައިފޯން އެކްސް އާރް -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް
ރޭގައި ތައާރަފުކުރި އެޕަލް އައިފޯން އެކްސް އާރް -- | ފޮޓޯ: އެޕަލް