އެމީ އެވޯޑްސް 2018 ގެ އުސްއަލިތައް

ލޮސް އެންޖެލަސް، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2018: އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާ ސީރީޒްއަކަށް ހޮވުނު "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ކާސްޓާއި ކްރޫ އެވޯޑާއި ހަވާލުވުމަށް ސްޓޭޖު މަތީގަ -- | ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ލޮސް އެންޖެލަސް، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2018: "ދި އެމެރިކަންސް" އިން އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑު ގެންދިޔަ މެތިއު ރީސް -- | ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ލޮސް އެންޖެލަސް، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2018: "ދި ކްރައުން" އިން އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑު ގެންދިޔަ ކްލެއާ ފޯއީ -- | ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ލޮސް އެންޖެލަސް، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2018: "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓަރުގެ އެވޯޑު ގެންދިޔަ ޕީޓާ ޑިންކްލޭޖް -- | ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ލޮސް އެންޖެލަސް، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2018: "ވެސްޓްވޯލްޑް" އިން އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑު ގެންދިޔަ ތޭންޑީ ނިއުޓަން -- | ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ލޮސް އެންޖެލަސް، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2018: އެންމެ މޮޅު ކޮމެޑީ ސީރީޒްއަކަށް ހޮވުނު "ދި މާވެލަސް މިސިޒް މެއިސަލް" ގެ ކާސްޓާއި ކްރޫ އެވޯޑާއި ހަވާލުވުމަށް ސްޓޭޖު މަތީގަ -- | ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ލޮސް އެންޖެލަސް، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2018: "ބެރީ" އިން އެންމެ މޮޅު ކޮމެޑީ ސީރީޒްގެ އެކްޓަރުގެ އެވޯޑު ގެންދިޔަ ބިލް ހާޑާ -- | ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް
ލޮސް އެންޖެލަސް، ސެޕްޓެމްބަރު 17، 2018: "ދި މާވެލަސް މިސިޒް މެއިސަލް" އިން އެންމެ މޮޅު ކޮމެޑީ ސީރީޒްގެ އެކްޓަރްސްގެ އެވޯޑު ގެންދިޔަ ރޭޗަލް ބްރޯޒްނަހަން -- | ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖެސް