ހަނިމާދޫގެ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން

ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގެ ހުޅަގު ފަރާތުގެ އަތިރިމަތި: ރަށް ގިރުމުގެ މައްސްލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ހަނިމާދޫގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ އަތިރިމަތި: ހަނިމާދޫ އަކީ ހިތްފަސޭހަ ރީތި ރަށެކެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: އަންހެނަކު ރޯނު ވަށަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: އަންހެނަކު ރޯނު ވަށަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހޮޅުއައްޓެއްގައި އަންހެނުން ތަކެއް ތާސްކުޅެނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ކުޑަކުދިން ތަކެއް ކުޅެން އުޅެނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ބަޔަކު މޫދައްއެރެނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: އަތިރި މަތީގައި ކުޑަކުއްޖަކު ކުޅެން އުޅެނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: އިރު އޮށްސޭމަންޒރު ބަލަން ބަޔަކު އަތިރި މަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: އިރު އޮށްސޭމަންޒރު ބަލަން ބަޔަކު އަތިރި މަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ފިހާރަ އެއް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ފިހާރަ އެއް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ކެޔޮ ފީއްޔެއްގެ ތެރެ: ހަނިމާދޫ އަކީ ބިން ބޮޑުރަށެއް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ވަލުތެރޭގައި މީހަކު ކާށި އެހެނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގެ މަގެއްގައި ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ހިނގާފައިނ އަންނަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ބަރޯ އަކައް ފަންތަކެއް އަޅައިގެން އަންހެނަކު ދަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: އަންހެނަކު ހަނިމާދޫ އަތިރި މާތީ މަގެއްގައި އެއްޗެއް ހިފައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: އަތިރިމަތީގައި ހުރި ހޮޅުއައްޓެއްގައި ކުޑަކުދިން ތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ކުޑަކުދިން ތަކެއް ހަނިމާދޫ ގޮނުތޮށުގައި ހަދާފައި ހުރި ފުޓްބޯޅަ ދަޑެއްގައުި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގައި ދަނޑު ވެރިކަން ކުރާ ބިމެއް ގައި ހުރި ކުޑަ ފެންވެއް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގައި ދަނޑު ވެރިކަން ކުރާ ބިމެއް: ހަނިމާދޫ އަކީ ބިން ބޮޑު ރަށެކެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގައި ދަނޑު ވެރިކަން ކުރާ ބިމެއް: ހަނިމާދޫ އަކީ ބިން ބޮޑު ރަށެކެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގައި ދަނޑު ވެރިކަން ކުރާ ބިމެއް: ހަނިމާދޫ އަކީ ބިން ބޮޑު ރަށެކެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގައި ދަނޑު ވެރިކަން ކުރާ ބިމެއް: ހަނިމާދޫ އަކީ ބިން ބޮޑު ރަށެކެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ހަނިމާދޫގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ އަތިރިމަތީގައި ހުރި ހޮޅުއައްޓެއް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ މިސްކިތް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގެ ހުޅަގު ފަރާތުގެ އަތިރިމަތި: ރަށް ގިރުމުގެ މައްސްލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގައި ހުރި ބޮޑު ނިކަ ގަހެއް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ގަބުރުސްތާން - ހަނިމާދޫ މަގުމަތި: މަގުތަކުގައި ވަނީ ތާރު އަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި.
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 - ހަނިމާދޫ ގަބުރުސްތާން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 - ހަނިމާދޫ ގަބުސްތާން
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އަރިތިމަތީގައި ހުރި ދޯނި ހަރުގެ އެއް - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އަތިރި މަތީގައި އެހެލާފައި ހުރި ދޯޔެއް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އަތިރިމަތީގައި އަންހެނުންތަކެއް ފަންގި ރޯނު ވަށަނީ: ބޮޑު ތިލަދުއްމަތީގެ ރައްތަކަކީ ރޯނުވެށުމާއި ފަންގި ވިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު އުޅޭ ރައްތަކެކެ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ހުޅަގު ފަރާތު އަތިރިމަތި: ހަނިމާދޫ އަކީ ރައްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށެކެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އަތިރިމަތީގައި އަންހެނުންތަކެއް ފަންގި ވިންނަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އަތިރިމަތީގައި އަންހެނުންތަކެއް ފަންގި ވިންނަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އަތިރިމަތީގައި އަންހެނުންތަކެއް ފަންގި ވިންނަނީ: އިހު ޒަމާނުގައި ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ފަންގިވި މިހާރު ބޭނުން އާމްދަނީ ހޯދަންށެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އަތިރިމަތީގައި އަންހެނުންތަކެއް ފަންގި ވިންނަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގެ މެއްދާ ހިސާބުގައި ހުރި ގެއެއް: ތެޅި ގަލުން ހަދާފައި ހުރި ގެތަކެއް ހުރި ރަށެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ކުޑަދެކުދިން ހަނިމާދޫގެ މަގެއްމަތީ ބައިސިކަލް ދުއްވާފައި އަންނަނީ
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ހުޅަގު ފަރާތު އަތިރިމަތީ ހަފާފައި ހުރި ޖޯޔެއްގައި އަންހެނަކު އިށިދެގެން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހޮޅީއައްޓެއްްގަ މީހަކަު ނިދާފައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: އަންހެނަކު ޖޯލިފައްޗެއްގައި އިޝީދެގެން - ފޮޓޯ: މުހައްަމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގެ ގޮނުދޮށުގައި ހުރި ފެން ވަޅެއް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގެ ގޮނުދޮށައް އެހެލާފައި ހުރި ދޯއްޔެއް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސްް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދުގެ މަގެއްމަތީ އަންހެނަކު ހިނގާފައި ދަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގެ ގެއެއްގެ ބޭރުގައި އަންނައު ތަކެއް ހިއްކަން އަޅާފައި - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: އަތިރިމަތީ ހަދާފައި ހުރި ޕާކެއްގައި ބަޔަކު ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދުގައި ކުޑަކުދިން ތަކެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެނީ - ފޯޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: އަންހެނަކު ރޯނު ވަށަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އަންހެނުން ތަކެއް މަސްބާނަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އަންހެނުން ތަކެއް މަސްބާނަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: މޫދައް ވާގޮތައް ވެއްޓިފައި އޮތް ރުކެއް މަތީ ކުޑަ ފިރިހެން ކުދިން ތަކެއް ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިގެން: ހަނިމާދޫ އަކީ ރައްގިރުމުގެ މައްސަލަކުރިމަތިވެފައި ވާ ރަށެއް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ބަޔަކު މޫދައްއެރެނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ކުޑަކުއްޖަކު ބައިސިކަލް ދުއްވަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގެ އަތިމަތީގައި ކުޑަ ކުދިންތަކެއް ކުޅެން އުޅެނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ގޮނުދޮށުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ކުޅެން އުޅެނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އަތިރި މަތީގައި ހުރި ހަރުގެއެއްގައި ކުޑަ ދޯންޔެއް - ފޮޓޯ: މުހައްމުދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ފަޅުތެރޭގައި މީހަކު ކެނޯއެއް ދުއްވާފަ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމޫގެ މޫދުއް އެރެން ކުޑަކުުއްޖަކު ތައްޔާރު ވަނީ: ހަނިމާދޫއަކީ ރައްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ރަށެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ގޮނުދޮށުގައި މީހަކު މަސްބާނަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ކުޑަކުއްޖަކު ހަނިމާދޫ އަތިރި މަތީގައި މަޑުކޮށް ލައިގެން - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގައި ދަނޑު ވެރިކަން ކުރާ ބިމެއް: ހަނިމާދޫ އަކީ ބިން ބޮޑު ރަށެކެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގައި ދަނޑެެއް ގައި ކަރާ ތަކެއް އަަޅާފައި: ހަނިމާދޫ އަކީ ބިން ބޮޑު ރަށެކެ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގައި ހުންނަ ކުލައިމެޓް އޮބްޒަވޭޓަރީ ސެންޓަރު - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ރޭގަޑުގެ ހިތްގައިމް ވަގުތު ހަނިމާދޫގެ އަތިރިމަތިން - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ގަބުރުސްތާން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ ގަބުރުސްތާން - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫގައި ހުރި ފަންގެއެއް: މިގޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ރޭގަނޑުގެ ހިތްގައިމް ވަގުތު ހަނިމާދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން - މުހައްމަދު އަފްރާޙް \ އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަންބޯޑު - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
ހދ. ހަނިމާދޫ - 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018: ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް