އަލަށް ވޯޓްލާ ޒުވާނުންނާ އިބޫ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ މިއަދު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ. ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަށް ވޯޓުލާ ޒުވާނުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑު އަހައި އިބޫއާ ބޭނުން ސުވާލުކުރަން ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަލަށް ވޯޓްލާކުދިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސޯލްޓު ކެފޭގައި ކުރިޔައްދިޔަ މިބައްދަލުވުގައި އިބޫ ވަނީ އަލަޑް ވޯޓު ލާކުދިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާފަ އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުދިންނަށް އިބޫ އާ ބޭނުން ސުވާލެއް ކުރަން ހުޅުވާލި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް