ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރުން

މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 - ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓުލުން ފެށިފައިވަނީ ހެނދުނު 8:00 ގައެވެ. 19:00 ގައި ވަނީ ވޯޓުނެގުން ބަންދުވެފައެވެ. -- އަހުމަދު ނާްއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލެއް ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރަނީ -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓު ފޮއްޓެއް ވޯޓް ނެގުން ބަންދުވެފައި -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލެއް ވޯޓު ގުނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލެއް ވޯޓު ގުނުމަށް ވޯޓުފޮށި ކަނޑަނީ -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުންތަކެއް ވޯޓު ގުނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުން ވޯޓް ގުނުމަށްފަހު ވޯޓް ސައްހަތޯ ބަލަނީ -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ބާތިލް ވޯޓް ކަރުދާހެއް -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލެއް ވޯޓު ގުނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލެއް ވޯޓު ގުނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލެއް ވޯޓު ގުނުމަށް ވޯޓުފޮށި ކަނޑަނީ -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުން ވޯޓް ގުނުމަށްފަހު ވޯޓް ސައްހަތޯ ބަލަނީ -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް
މާލެ، 23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 -- ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018 ގެ ވޯޓު ގުނުން: ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލެއް ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރަނީ -- އަހުމަދު ނާއިމް | އަވަސް