ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއް މިނިވަންކުރުން

24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިޔާނު ކޯޓައް ހާޒިރު ކުރުމައްޓަކައި މާލެ ގެނެސްފައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ނަދީމް ކޯޓުން މިނިވަން ވުމުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުސަރަހައްދައް އެއްވެފަ ތިބި މީހުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު އިލްހާމް މިނިވަން ވުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ނަދީމް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން މިނިވަން ކުރުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު އިލްހާމް މިނިވަން ވުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ނަދީމް ކޯޓުން މިނިވަން ވުމުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުސަރަހައްދައް އެއްވެފަ ތިބި މީހުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު އިލްހާމް މިނިވަން ވުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު އިލްހާމް މިނިވަން ވުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު އިލްހާމް މިނިވަން ވުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު ސިޔާނު މިނިވަން ކުރުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު ސިޔާނު މިނިވަން ކުރުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަރީފް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން މިނިވަން ކުރުމުން ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ހުރި މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަން މަޑު ކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަރީފް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން މިނިވަން ކުރުމުން ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ހުރި މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަން މަޑު ކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު އިލްހާމް މިނިވަން ވުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު ސިޔާނު މިނިވަން ކުރުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު ސިޔާނު މިނިވަން ކުރުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: ކޯޓުން މިނިވަން ކުރުމަށްފަހު އިލްހާމް ނޫސްވެރިންނައް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ކޯޓުން ދޫއްކޮށްލުމާ އެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ކޯޓުން ދޫއްކޮށްލުމާ އެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ކޯޓުން ދޫއްކޮށްލުމާ އެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އެސްއޯފުލުހުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ޖިޕެއްގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ކޯޓުން ދޫއްކޮށްލުމާ އެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަދި ކިނބިދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު، ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި 6 މަހާ 22 ދުވަސް ވަންދެން ހުންނެވުމަށްފަހު ކުރިމިނަލް ކޯޓުން މިނިވަން ކުރުމާއެކު ނިކުމެ ވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލް ތަކައް ޖަވާބު ދެއްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު ސިޔާނު މިނިވަން ކުރުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު ސިޔާނު މިނިވަން ކުރުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓަމްބަރު 2018: މެމްބަރު ސިޔާނު މިނިވަން ކުރުމުން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އަލީ ހަމީދު ކަރެކްޝަނުގެ ވެހިކަލެއްގެ އެތޭގައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޖަލުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި އެބޭފުޅުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާންމުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޖަލުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި އެބޭފުޅުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާންމުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ކޯޓައް ގެންނަީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޖަލުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި އެބޭފުޅުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާންމުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޖަލުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި އެބޭފުޅުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާންމުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ރައީސް މައުމޫންގެ އަނބިކަބަލުން ނަސްރީނާ ކުރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ރައީސް މައުމޫންގެ އަނބިކަބަލުން ނަސްރީނާ އާއި ޔުންނާ މައުމޫން ކުރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ކޯޓުން ދޫއްކޮށްލުމާ އެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ރައީސް މައުމޫންގެ އަނބިކަބަލުން ނަސްރީނާ އާއި ޔުންނާ މައުމޫން ކުރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ކޯޓުން ދޫއްކޮށްލުމާ އެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ކޯޓުން ދޫއްކޮށްލުމާ އެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ރައީސް މައުމޫން ކޯޓައްގެންނާތީ މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއްނަންބަރު ޖެޓީ ސަރަހައްދައް އެއްވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މާލެގެ ގެނެސްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ރައީސް މައުމޫން ކޯޓައްގެންނާތީ މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެއްނަންބަރު ޖެޓީ ސަރަހައްދައް އެއްވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އެކެއް ފެބުރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ހައްޔަރުކުރި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ކޯތައް ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގެންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އެކެއް ފެބުރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ހައްޔަރުކުރި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ކޯތައް ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގެންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އެކެއް ފެބުރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ހައްޔަރުކުރި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ކޯތައް ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގެންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އެކެއް ފެބުރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ހައްޔަރުކުރި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ކޯތައް ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގެންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އެކެއް ފެބުރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ހައްޔަރުކުރި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ކޯތައް ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގެންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ސީޕީ އަރީފް ފުލުހުންގެ ލޯޗެއްގައި ކޯޓައް ގެންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް - އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އެކެއް ފެބުރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ހައްޔަރުކުރި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ކޯތައް ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގެންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އެކެއް ފެބުރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ހައްޔަރުކުރި ސިޔާސީ ހައްޔަރީން ކޯތައް ހާޒިރު ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ގެންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިލްހާމް ކޯޓުން މިނިވަންކުރުމާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިޔަސީ ހައްޔަރީގެ ޝަރީއަތް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއްދިޔަ އިރު ގިނަ އަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިޔަސީ ހައްޔަރީގެ ޝަރީއަތް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއްދިޔަ އިރު ގިނަ އަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޖަލުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި އެބޭފުޅުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާންމުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިޔަސީ ހައްޔަރީގެ ޝަރީއަތް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއްދިޔަ އިރު ގިނަ އަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޖަލުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި އެބޭފުޅުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، އާންމުން އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ނަދީމް ކަރެކްޝަނުގެ ވެހިކަލެއްގެ އެތޭރޭގައި - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: އިލްހާމް ކޯޓުން މިނިވަންކުރުމާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ސިޔަސީ ހައްޔަރީގެ ޝަރީއަތް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއްދިޔަ އިރު ގިނަ އަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ރައީސް މައުމޫން ކޯޓައް ހާޒިރު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
24 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ރައީސް މައުމޫން ކޯޓައް ހާޒިރު ކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް