25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިނިވަންކުރުން: ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހުގައި އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި މަހްލޫފް ދޫކޮށްލަން އަމުރު ކުރީ އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ރިވިއުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ވަކީލުން އިއްޔެ ސިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް - މުުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައްފަހު މަހްލޫފު ކޯޓުން ނިކުންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފުން މިނިވަން ކުރުމުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނިކުމެ، އަނބިކަބަލުން ނަޒޫ އާ ބައްދަވާލައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައްފަހު މަހްލޫފު ކޯޓުން ނިކުންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފުން މިނިވަން ކުރުމުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނިކުމެ، އަނބިކަބަލުން ނަޒޫ އާ ބައްދަވާލައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފުން މިނިވަން ކުރުމުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނިކުމެ، އަނބިކަބަލުން ނަޒޫ އާ ބައްދަވާލައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކަރެކްޝަނުގެ އޮފިސަރުންތަކެއް ލިޔުމެއް ހިފައިގެން ކޯޓައްވަންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފުގެ ޝާރީއަތް ކުރިޔައްދިޔަ ވަގުތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ކޯޓު ސަރަހައްދައްއެއްވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކޯޓު ސަރަހައްދުގެ އަމަން ބަލަހައްޓަންތިބި ފުލުހަކަށް އަންހެނަކު ފެންފުޅިޔެއް ދިއްކޮށްލަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފައް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ނަދީމް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އައިސްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް \ އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފް މިނިވަން ކުރުމުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް މަހްލޫފުގެ އަނބިކަބަލުންނައް މަރުހަބާ ކިޔަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފް މިނިވަން ކުރުމުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް މަހްލޫފުގެ އަނބިކަބަލުންނައް މަރުހަބާ ކިޔަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފައް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ނަދީމް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އައިސްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް \ އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފުން މިނިވަން ކުރުމުން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނިކުމެ، އަނބިކަބަލުން ނަޒޫ އާ ބައްދަވާލައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018:މަހްލޫފު މިނިވަން ކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފުގެ ޝަރީއަތް ކުރިޔައްދިޔަ ވަގުތު ކޯޓު ބެރުގައި މަހްލޫފް އަންހެނުންނާއި މެމްބަރު އީވާގެ މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: މަހްލޫފުގެ ޝަރީއަތް ކުރިޔައްދިޔަ ވަގުތު ކޯޓު ބެރުގައި މަހްލޫފް އަންހެނުންނާއި މެމްބަރު އީވާގެ މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ކަރެކްޝަނުގެ ވެހިކަލެއްގައި މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ކޯޓައް ގެންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް