28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ ތައް: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގުރެސްގެ ތެރެއިން: ފަސް އަހަރަށް ފަހު ޕީޕީއެމް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޮންގްރަސްއަށް އެއްވެސް މީޑިއާއެއް ނުވަދަ - ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ސޯސަލް މީޑިޔާ