މައުމޫން އާއި ފާރިސް މިނިވަންވުން

އުމުރުފުޅުން 80 އަހަރަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިޝް މައުމޫން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކުރުން: މައުމޫން މިނިވަންކުރަން، އަމުރުކުރީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން 60،000ރ. ޑިޕޮސިޓެއް ހައި ކޯޓުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ބެހެއްޓުމުންނެ. ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަނޫނާ ހިލާފަށް އެއްބަފާ ކޮއްކޯފުޅު އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ވައްޓާން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. ފާރިޝް މައުމޫން މިނިވަން ކުރީ ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި ފާރިސްގެ ފަރާތުން 40،000ރ. ކޯޓުގައި ބެހެއްޓުމުންނެވެ. ފާރިޝް ގެންދަވަނީ ޝަހްޝު އޮޅުވާލުމުގެ 2 ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންވުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާއެކީ އުފާ ފާޅު ކުރައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކަފާލާތުގެ ދަށުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަން ކުރުމުން ސަޕޯޓަރަކާ ބައްދާލައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ފާރިޝް މައުމޫން ކޯޓުން މިނިވަންކުރުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން އެކީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ފާރިޝް މައުމޫން ކޯޓުން މިނިވަންކުރުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން އެކީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ފާރިޝް މައުމޫން ކޯޓުން މިނިވަންކުރުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން އެކީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ފާރިޝް މައުމޫން ކޯޓުން މިނިވަންކުރުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން އެކީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ފާރިޝް މައުމޫން ކޯޓުން މިނިވަންކުރުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން އެކީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައިކޯޓުން ނިކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައިކޯޓުން ނިކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ: މައުމޫން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައިކޯޓުން ނިކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ: މައުމޫން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައިކޯޓުން ނިކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ: މައުމޫން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންވުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާއެކީ އުފާ ފާޅު ކުރައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންވުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާއެކީ އުފާ ފާޅު ކުރައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންވުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާއެކީ އުފާ ފާޅު ކުރައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންވުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާއެކީ އުފާ ފާޅު ކުރައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ރައީސް މައުމޫނައް މަރުހަބާ ދެއްނެވުމަށް އެމަނިކުފާނައް ސަޕޯޓު ކުރާ ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައިކޯޓުކައިރިޔައް އެއްވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައިކޯޓުން ނިކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ: މައުމޫން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންވުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާއެކީ އުފާ ފާޅު ކުރައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންވުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާއެކީ އުފާ ފާޅު ކުރައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައިކޯޓުން ނިކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ: މައުމޫން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންވުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންނާއެކީ އުފާ ފާޅު ކުރައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ފާރިޝް މައުމޫން ކޯޓުން މިނިވަންކުރުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން އެކީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ފާރިޝް މައުމޫން ކޯޓުން މިނިވަންކުރުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން އެކީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހައިކޯޓުން ނިކުމެ ވަޑައިގަންނަވަނީ: މައުމޫން ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ފާރިޝް މައުމޫން މިނިވަން ވުމާއެކު ނޫސްވެރިންނައް މައުލޫމާތުދެއްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ކޯޓައް ހާޒިރުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ކޯޓައް ހާޒިރުކުރަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް