1 އޮކްޓޯބަރ 2018: މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމެއްކޮށް، ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ރޭގަ (30 ސެޕްޓެމްބަރު 2018) ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކުރި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމަށް ހައިކޯޓައް މިއަދު ވަނީ ހާޒިރުވެފަ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައްފަހު ފާރިޝް ސަޕޯޓަރަކާ ބައްދަވާލައްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ފަހު ފާރިޝް މައުމޫން ވަކީލުންނާއެކު ހައިކޯޓު ސަރަހައްދުގައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ފަހު ފާރިޝް މައުމޫން ވަކީލުންނާއެކު ހައި ކޯޓުން ނިކުންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ފަހު ފާރިޝް އާއި ޔުމްނާ މައުމޫން ކޯޓު ތެރޭގައި މަޑުކޮށް ލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ފަހު ފާރިޝް މައުމޫންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ހައިކޯޓުން ނިކުންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ފަހު ފާރިޝް އާއި ޔުންނާ މައުމޫން ކޯޓު ތެރޭގައި މަޑުކޮށް ލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ފާރިޝް މައުމޫނުގެ ޝަރީއަތް ހައިކޯތުގައި ކުރިޔައް ދިޔަ ވަގުތު ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ކޯޓު ތެރޭގައި ފޯނު ކޯލެއްގައި - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ފަހު ފާރިޝް މައުމޫން ވަކީލުންނާއެކު ހައި ކޯޓުން ނިކުންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ފަހު ފާރިޝް މައުމޫންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ހައިކޯޓުން ނިކުންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ފަހު ފާރިޝް މައުމޫން ވަކީލުންނާއެކު ހައި ކޯޓުން ނިކުންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައްފަހު ފާރިޝްގެ ވަކީލުން ނޫސްވެރިނައް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައް ފަހު ފާރިޝް މައުމޫން ވަކީލުންނާއެކު ހައި ކޯޓުން ނިކުންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައްފަހު ފާރިޝްގެ ވަކީލުން ކޯޓުން ނިކުންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައްފަހު ފާރިޝްގެ ވަކީލުން ނޫސްވެރިނައް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ފާރިޝް މައުމޫނުގެ ޝަރީއަތް ހައިކޯތުގައި ކުރިޔައް ދިޔަ ވަގުތު ޔުމްނާ މައުމޫނުގެ ފިރިކަލުން ނަދީމް ކޯޓު ތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސައިން ޝަމީމް - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
މާލެ - 1 އޮކްޓޯބަރު 2018: ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހައްފަހު ފާރިޝްގެ ވަކީލުން ކޯޓުން ނިކުންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް