ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިއަދު އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ވަނީ ގިނަ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބާނީ ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލާއި އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ މަންދޫބާއި ސަފީރު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ. އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިބޫ ވަނީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ހަމްދޫން ރަޝީދު އަދި އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ މަންދޫބާއި ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް، އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް، އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް، އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް، އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް، އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް، އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް، އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިންތިހާބީ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިބޫ އާއި އިންތިހާބީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރު ހަމްދޫން ރަޝީދުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ، ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިންގައެ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިންތިހާބީ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިބޫ އާއި އިންތިހާބީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރު ހަމްދޫން ރަޝީދުއާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ޕޮލިސް ހެޓްކުއާޓާސް އައް ދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިންތިހާބީ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިބޫ އާއި އިންތިހާބީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރު ހަމްދޫން ރަޝީދުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ، ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިންގައެ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިންތިހާބީ ރައީސް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިބޫ އާއި އިންތިހާބީ ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރު ހަމްދޫން ރަޝީދުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ، ޝަހީދު ހުސެން އާދަމް ބިލްޑިންގައެ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުވުމުން ކުރިޔައް ގޮސްފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ އޮފީހިގައެވެ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުވުމުން ކުރިޔައް ގޮސްފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ އޮފީހިގައެވެ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުވުމުން ކުރިޔައް ގޮސްފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ އޮފީހިގައެވެ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުވުމުން ކުރިޔައް ގޮސްފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ އޮފީހިގައެވެ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުވުމުން ކުރިޔައް ގޮސްފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ އޮފީހިގައެވެ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމިން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ރައީސް މައުމޫންގެ އޮފީހައް ވަންނަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018: ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018:އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް ރައީސް މައުމޫން އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018:އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް ރައީސް މައުމޫން އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018:އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް ރައީސް މައުމޫން އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
7 އޮކްޓޯބަރު 2018:އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު، މާކް ފީލްޑް ރައީސް މައުމޫން އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް