ހަތަރު މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމް ކުރުން

މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ލަތީފް މުހައްމަދާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސެއިނާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތަށް ހުކުމްކުރީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް މީގެ 14 މަސް ކުރިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެވެ.
ގޮނޑި މައްސަލާގެ ހުކުމަށްފަހު އަމީތު، މެންބަރު އަބްދުﷲއާއެކު ކޯޓު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ ހުކުމަށްފަހު އަމީތު، މެންބަރު އަބްދުﷲއާއެކު ކޯޓު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ ހުކުމަށްފަހު މެންބަރުން ކޯޓު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ ހުކުމަށްފަހު މެންބަރުން ކޯޓު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑީގެ ހުކުމަށްފަހު ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑީގެ ހުކުމަށްފަހު ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ ހުކުމަށްފަހު މެންބަރުން ކޯޓު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ ހުކުމަށްފަހު މެންބަރުން ކޯޓު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑީގެ ހުކުމަށްފަހު އަމީތު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑީގެ ހުކުމަށްފަހު ވަކީލް އަލީ ޝާހް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށް ސައުދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑީގެ ހުކުމަށްފަހު ރިޔާޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ވައްޑެ އާއި ޔުމްނާ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ވައްޑެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށް ސައުދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ވައްޑެ އާއި ޔުމްނާ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ވައްޑެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑީގެ ހުކުމަށްފަހު ޔުމްނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑީގެ ހުކުމަށްފަހު ވަކީލް ރިފްއަތު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑީގެ ހުކުމަށްފަހު ޔުމްނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ވައްޑެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑީގެ ހުކުމަށްފަހު ވައްޑެ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑީގެ ހުކުމަށްފަހު ވަކީލް ހިސާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ވައްޑެ ވަކީލުންނާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ވައްޑެ ވަކީލުންނާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ވައްޑެ ވަކީލުންނާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ވައްޑެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށް ސައުދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމުން މަހުލޫފް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމުން މަހުލޫފް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ވައްޑެ ވަކީލުންނާއެކު ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށް ވައްޑެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ ހުކުމަށްފަހު މެންބަރުން ކޯޓު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށް ވައްޑެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމަށް ސައުދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދުު އަފްރާހު | އަވަސް
ގޮނޑި މައްސަލާގެ ހުކުމަށްފަހު މެންބަރުން ކޯޓު ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން - މުހައްމަދު އަފްރާހު | އަވަސް