އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު

9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޝެފުންނާއެކު ހޮޓެލް އޭޝިއާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު ފެށުން: ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު ފެށި އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުގައި މި އަހަރު 620 ޝެފުން ބައިވެރިވާނެ އެވެ. މި މިބައިގައި 70 ރިސޯޓަކުން ބައިވެރިވެ އެވެ. އަދި 23 މުބާރާތުގައި ލައިވް ކުކިންގެ ގޮތުގައި ކެއްކުމުގެ އަށް މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޖަޖުންނަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖު ވޯލްޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޝެފްސް ސޮސައިޓީސް (ވޯލްޑް ޝެފްސް- ޑަބްލިއުއޭސީއެސް) އިންނެވެ - މުހައްމަދު އަފްރާހް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖުގެ ތެރެއިން: މި މުބާރާތުގައި 600 ޝެފުން ބައިވެރިވޭ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް
9 އޮކްޓޯބަރު 2018: ބީބީއެމް ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެކްޒިބިޝަންގެ ތެރެއިން، ކަލްނަލީ ޗެލެންޖު ކުރުޔައްދަނީ - މުހައްމަދު އަފްރާޙް | އަވަސް