ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ދެއްވި ޖާފަތް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު އިސްނަންގަވައިގެން ބޭއްވި ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ އީދުގެ ބޮޑު ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ބޭއްވި "ޖަޒީރާ ޖާފަތް"ގެ ތެރެއިން: އެ ޖާފަތުގައި ރައީސް ސޯލިހާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު ފަޒްނާ އާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިއެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އުފުލުގައި އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި ޖާފަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް