ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރުން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ވަނީ ބާއްވާފަ؛ މި ބައްދަލުވުމުގައި މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމެވި އެވެ. އެގޮތުން ކޮމަންވެލްތްއާ އަލުން ގުޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ އަމާޒުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް