އުރީދޫ ކަލާ ރަން

އުރީދޫއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަލާ ރަން މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. ކަލާ ރަން އަކީ ފަން ރަން އެކެވެ. ރޭސް ނިންމާ ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކަށްވެސް މެޑަލް ދެ އެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ، ކަލާ ރަންގެ މަގުސަދަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކަސްރަތާ ދުޅަ ހެޔޮ ހަރަކާތްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުން ކަމަށެވެ. މި ރަންގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް