މޯލްޑިވްސް ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް 2018

ހަތަރު ވަނަ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސް ގައި 27 ކެޓަގަރީއަކަށް މިވަނީ އެވޯޑްދީފައެވެ. ދަރުބާރު ގޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ހަފްލާގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވެސް ވަނީ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ.
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި އިކޮނެމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި އިކޮނެމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ބޯޓިންގް އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް