އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ

އަލަށް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މޯލްޑިވަސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސް (އެމްޓީޑީ) ގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާ މިވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އެމްޓީޑީގެ އިފްތިތާހީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް