ސިރިސޭނަ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

26 ޖުލައި 2015: މިނިވަން 50 ގެ ރަސްމީ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނަ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
26 ޖުލައި 2015: މިނިވަން 50 ގެ ރަސްމީ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނަ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
26 ޖުލައި 2015: މިނިވަން 50 ގެ ރަސްމީ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނަ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
26 ޖުލައި 2015: މިނިވަން 50 ގެ ރަސްމީ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނަ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
26 ޖުލައި 2015: މިނިވަން 50 ގެ ރަސްމީ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނަ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
26 ޖުލައި 2015: މިނިވަން 50 ގެ ރަސްމީ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނަ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
26 ޖުލައި 2015: މިނިވަން 50 ގެ ރަސްމީ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނަ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
26 ޖުލައި 2015: މިނިވަން 50 ގެ ރަސްމީ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނަ: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް