ސުނާމީގެ ހަދާންތައް

މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހަކީ ރާއްޖެއަށް ސުނާމީ އަރައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަށް ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލި ދުވަހެކެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހިލެމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރީ އެދުވަހުގެ ހެނދު 9 ޖަހަނިކޮށެވެ. އޭގެ މަދު ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ބިޔަ ރާޅުތަށް ރާއްޖެއަށް އަރަން ފެށިއެވެ. އެތަށް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި ދިޔަ މިހާދިސާގައި ރައްޔިތުން ދެއްކި އެއްބައިވަންތަކަމަށް މިއަދުގެ ދަރިން ސާބަސް ކިއުން ހައްގެވެ. މި ފޮޓޯތަކަކީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ނަގާފައި ހުރި ފޮޓޯތަކަކެވެ. :- ފޮޓީ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރަނީ :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރަނީ :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރަނީ :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީގެ އަސަރު މާލެ ވައިގެ ބަދަރަށް ކޮށްފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރަނީ :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައި :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާއަށް އައި ބޮޑު ބިންހެލުމުގައި އުފެދުނު ސުނާމީ ރާއްޖެއަށް އަރަނީ :- ފޮޓޯ | ސޯޝަލް މީޑިއާ