އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

26 ޑިސެމްބަރު 2018 - ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް މިއަހަރު ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ސުނާމީގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ރ. ކަނދޮޅުދޫ މީހުން އަލުން އާބާދުވި ރ. ދުވާފަރުގަ އެވެ. އެ ރަށަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްުޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގެން އެރަށުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. -- ފޮޓޯ : ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ ރ. ދުވާފަރުގައި:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް