މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުން:  އަހުމަދު ޝުރާއު
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓް، 27 ޑިސެމްބަރު 2018 - މަޓާޓޯއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ޓުއަރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ގާލާ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ އާ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދެވެ. މި ގާލާގައި މިއަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު 29 ފަރާތަކަށް ވަނީ އެވޯޑްދީފައެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވާޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވާޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވާޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވާޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ގާލާ 2018 ގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް