ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅި ސްކޫލްތަކަށް

ދިރާސީ އާ އަހަރު ފަށާއ އިރު ގްރޭޑް 1 ގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ރިޔޫސެބުލް ފެންފުޅު ހަވާލު ކުުރުމުގެ ގައުމީ މަޝްރޫއެއް ވަނީ ރަސްމީކޮށް ފަށާފަ އެވެ. ގްރޭޑް އެކެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ހިމެނޭ ގޮތުން 16 ސްކޫލަކަށް މިވަނީ މިވަގުތު މި ފުޅިތަކަށް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
ރީޔޫސަބަލް ފެންފުޅިތަށް ސްކޫލްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް