ވީއައިއޭގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތަށް މިވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އާ ޓާމިނަލްގެ އިތުރުން އާ ރަންވޭގެ އާއި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އަދި ކާގޯ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވީއައިއޭ ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރު (12.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑު ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެ އެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީކުރާ އާ ޕެސެންޖަރު ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސައޫދީ ބިންލާދިން ގްރޫޕާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިގުމިނުގައި 3،400 މީޓަރު އަދި ފުޅާ މިނުގެ ރަންވޭ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ، ބެއިޖިން އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕު (ބީޔޫސީޖީ) އާ ރަންވޭގެ އަގު 373 މިލިއަން ޑޮލަރު (5.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އަރަ އެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭންޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް: އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3.2 ހެކްޓަރު (32،000 އަކަމީޓަރު) ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޖުމްލަ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެކެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ފިއުލް ޓޭންކްތަކުގެ ތެރެއިން ބައްނަމުންއަންނަ މިނީ ޓޭންކްތަކުގެ މަަސައްކަތުގައި: އެއާޕޯޓްގައި މި ތާންގީތައް ބަނުމުގެ އިތުރުން ވެސް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭންޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް: އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3.2 ހެކްޓަރު (32،000 އަކަމީޓަރު) ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޖުމްލަ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެކެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ފިއުލް ޓޭންކްތަކުގެ ތެރެއިން ބައްނަމުންއަންނަ ފަހު ޓޭންކްގެ މަސައްކަތް: އެއާޕޯޓްގައި މި ތާންގީތައް ބަނުމުގެ އިތުރުން ވެސް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ފިއުލް ޓޭންކްތަކުގެ ތެރެއިން ބައްނަމުންއަންނަ ފަހު ޓޭންކްގެ މަސައްކަތް އެކްޓިންގް އެމްޑީ ބައްލަވައިލައްވަނީ: އެއާޕޯޓްގައި މި ތާންގީތައް ބަނުމުގެ އިތުރުން ވެސް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ފިއުލް ޓޭންކްތަށް ނިމުމަކާއި ގާތަށް: އެއާޕޯޓްގައި މި ތާންގީތައް ބަނުމުގެ އިތުރުން ވެސް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ފިއުލް ޓޭންކްތަކުގެ ތެރެއިން ބައްނަމުންއަންނަ މިނީ ޓޭންކްތަކުގެ މަަސައްކަތުގައި: އެއާޕޯޓްގައި މި ތާންގީތައް ބަނުމުގެ އިތުރުން ވެސް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި އާ ރަންވޭއާއި އެކު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފަޔާފައިޓިންގް ފެސިލިޓީ ބިލްޑިންގްގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ފިއުލް ޓޭންކްތަށް ނިމުމަކާއި ގާތަށް: އެއާޕޯޓްގައި މި ތާންގީތައް ބަނުމުގެ އިތުރުން ވެސް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭންޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް: އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3.2 ހެކްޓަރު (32،000 އަކަމީޓަރު) ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޖުމްލަ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެކެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭންޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް: އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3.2 ހެކްޓަރު (32،000 އަކަމީޓަރު) ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޖުމްލަ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެކެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ އޭޕްރަންގެ މަސައްކަތް: -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ފިއުލް ޓޭންކްތަށް ނިމުމަކާއި ގާތަށް: އެއާޕޯޓްގައި މި ތާންގީތައް ބަނުމުގެ އިތުރުން ވެސް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭންޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް: އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3.2 ހެކްޓަރު (32،000 އަކަމީޓަރު) ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޖުމްލަ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެކެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭންޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް: އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3.2 ހެކްޓަރު (32،000 އަކަމީޓަރު) ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޖުމްލަ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެކެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭންޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް: އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 3.2 ހެކްޓަރު (32،000 އަކަމީޓަރު) ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ޖުމްލަ 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެކެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޮޓޯގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ރާޑަރު ނިމުމަކާއި ގާތަށް: ރާޑަރު ސިސްޓަމް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުންނާނީ ހުޅުމާލެ ހައިވޭގެ އެއް ފަރާތުގައި އެއާޕޯޓު ތެރެ އަށް ވާ ގޮތަށް -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގެ ޑިވެލްޕްމެންޓަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގެ ޑިވެލްޕްމެންޓަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ރާޑަރު ނިމުމަކާއި ގާތަށް: ރާޑަރު ސިސްޓަމް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުންނާނީ ހުޅުމާލެ ހައިވޭގެ އެއް ފަރާތުގައި އެއާޕޯޓު ތެރެ އަށް ވާ ގޮތަށް -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އޭޕްރަންތަކުގެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަށް -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގެ ޑިވެލްޕްމެންޓަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އޭޕްރަންތަކުގެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަށް -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގެ ޑިވެލްޕްމެންޓަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 29 ޑިސެމްބަރު 2018 - ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓޯގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އޭޕްރަންތަކުގެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަށް -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް