ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓް

79 ވަނަ ގޯލްޑްން ގްލޯބްސް މިވަނީ ލޮސްއެންޖަލިސްގައި ބާއްވާފައެވެ. މި އެވޯޑަކީ ހޮލީވުޑްގެ ހުރިހާ ތަރިންވެސް އެ އެވޯޑަކަށް ކެއްމަދުވެފައިވާ އެވޯޑަކަށް ވާއިރު މި އެވޯޑް ހަފްލާގެ ރެޑް ކާޕެޓަކީ މި ތަރިންއަށް އެހާމެ މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިއަހަރުގެ ގޯލްޑަން ގްލޯބްސްގެ ރެޑްކާޕެޓްގައިވެސް މިވަނީ ރީތި ހެދުންތަކެއް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ
ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް 2019 ގެ ރެޑްކާޕެޓްގެ ތެރެއިން:- ފޮޓޯ | ބީބީސީ