ޓެކްސީ އަގުތަކާއި ބެހޭ ފޯރަމް

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ ޓެކްސީތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި މިވަނީ ފޯރަމެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ފޯރަމްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާމުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި އާމުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ޑިމާންޑްތަށް ވަނީ މި ފޯރަމްގައި އިއްވާލާފައެވެ. މި ފޯރަމްގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން އެވުޒާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އިސް ފަރާތްތަށް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 08 ޖެނުއަރީ 2019 - ޓެކްސީ އަގުތަށް ކަނޑަ އެޅުމުގެ ގޮތުން އާއްމުންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭއްވި ފޯރަމްގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް