ރައީސް ސޯލިހް ޔޫއޭއީ ދަތުރުފުޅު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިއްޔެ ވަނީ ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ވަޑައިގެންފަ އެވެ. މި ދަތުރުފުޅަކީ ޔޫ.އޭ.އީގެ ޑެޕިއުޓީ ސުޕްރީމް ކޮމާންޑަރު އޮފް އާމްޑް ފޯސަސް، ހިޒް ހައިނެސް މުހައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަޙްޔާންގެ ދައުވަތަކަށް، މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެވޯޑްސް" އަދި "އިނޯގްރޭޝަން އޮފް ދަ އަބޫދާބީ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ވީކް" ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރަށްވާ ދަތުރުފުޅެެއް ކަމަށެވެ. ޔޫއޭއީ އަކީ ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގަންނަވާނެ ދެވަނަ ގައުމެވެ. އެމަނިކުފާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ވަޑައިގަތީ އިންޑިއާއަށެވެ.:- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ޔޫއޭއީ ، 14 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުލެ ، 13 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުލެ ، 13 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ޔޫއޭއީ ، 14 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ހުޅުލެ ، 13 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް ފުރާވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ޔޫއޭއީ ، 14 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ޔޫއޭއީ ، 14 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ޔޫއޭއީ ، 14 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް
ޔޫއޭއީ ، 14 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ޔޫއޭއީއަށް ވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް