ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އިތުރު މެމްބަރުން ގުޅުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ށ އަތޮޅުންނާއި ތ އަތޮޅުން ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި މިވަނީ ކުޑަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފައެވެ. މި ހަފްލާގާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 20 ޖެނުއަރީ 2019 -- ޖުމްހުރީ ޕާޓީއަށް ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް