"ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" އެކި ކަންކޮޅުތަކުން

ދުނިޔެގޭ ހޫޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް މިވަނީ ފުރިހަމަ ހަނދުކޭތައެއް ބަލާލުމަށް ލިބިފައެވެ. 21 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫންގެ ނަމުގައި ފެނުނު މި ހަނދު ކޭތަ ދިވެހި ރާއްޖެއަކަށް ނުފެނެއެވެ. މި ހަނދުކޭތަ ފެނިފައިވަނީ އުތުރު އެމެރިކާ، ސެންޓްރަލް އެމެރިކާ އަދި ދެކުނު އެމެރިކާއަށާއި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ފްރާންސާއި ސްޕެއިން ފަދަ ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށާއި އުތުރު އެފްރިކާއަށެވެ. މި ކޭތަ ވަނީ 62 މިނިޓެއްހާއިރު ވަންދެން ހިފާފައެވެ.:- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ލިޒްބޮން ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ލިޒްބޮން ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ނިއުޔޯކް ސިޓީ ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ޓާރކީ ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ޓާރކީ ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ސްޕެއިން ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ޓޮރޮންޓޯ ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
މެކްސިކޯ ސިޓީ ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ޖާޒީ ސިޓީ ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ނިއުޔޯކް ސިޓީ ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ލޮސް އެންޖަލިސް ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ފްލޮރިޑާ ، 21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
21 ޖެނުއަރީ 2019-- ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ފެނުނު "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" :-- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން