ރައީސް ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު ލ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ލ. ގަމުގައި ޓީއެފްޖީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި މެރެތަން ދުވުން ރަސްމީކޮށް ފަށްޓަވައި ދެއްވައިފައެވެ. މީގެއިތުރުން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ މެރެތަންގެ ފަސް ކިލޯ މީޓަރު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ވަނީ ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ބައެއް މުއައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. :- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ މާވަށުގެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ މާވަށުގެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ މާވަށުގެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު ގަމުގައި ހުންނަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ މާވަށުގެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ކައްދޫ އެއާޕޯޓް ، 25 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކައްދޫ އެއާޕޯޓަުން ރައީސްއަށް މަރުހަބާ ކިޔުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު ގަމުގައި ހުންނަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ކައްދޫ އެއާޕޯޓް ، 25 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކައްދޫ އެއާޕޯޓަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުމުން ދިފާއީ ބާރުތަކުން އޯނާ ގާރޑް އަރުވަނީ -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުން ރައީސް އަށް މަރުހަބާ ކިޔުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ އަތޮޅު ގަމުގައި ހުންނަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ފޮނަދޫ ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ފޮނަދޫގެ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ކައްދޫ އެއާޕޯޓް ، 25 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކައްދޫ އެއާޕޯޓަުން ރައީސްއަށް މަރުހަބާ ކިޔުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ފޮނަދޫ ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގާދޫއިން ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުވި ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ލ ގަން ، 26 ޖެނުއަރީ 2019 -- ރައީސް ލާމު އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ލ ގަމުގެ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްއަށާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް