އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ހަފުލާ

މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގައި އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގައި އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބު ހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގައި މިއުޒިކީ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގައި އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަފާޒު މުހައްމަދު މި އިވެންޓުގައި އެލައިޑުގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ލޯންޗްކުރި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގެ ތެރެއިން: މި އިވެންޓުގައި އެލައިޑުގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ލޯންޗްކުރި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 30، ޖެނުއަރީ 2019: އެލައިޑުގެ 34 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި "އެލައިޑް ސްޕެޝަލް އިވެންޓު" ގައި އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު ހަމީދު- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް