އިނގިރޭސި ފިނި މޫސުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްކޮޓްލޭންޑް އަދި ވޭލްސްގެ ފިނި ހޫނުމިން ވަނީ މައިނަސް 14.4 ސެލްސިއަސްއަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. ޔޫކޭގެ މިޓްރޮލޮޖިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނަނީ، މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ފިނި ހޫނުމިން މިހާ ދަށަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުތައް ސުނޯއިން ފޮރުވިފައިވާ އިރު ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ވެހިކަލްތައް ނުދުއްވޭ ވަރަށް މަގުތަކުގައި ސްނޯ ބޯވެފައިވެ އެވެ. -- ފޮޓޯ | ދަ ގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން
ޔޫކޭ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- އިނގިރޭސިވިލާތް ފިނިމޫސުމުގައި ސްނޯއިން ފޮރުވިފައި -- ފޮޓޯ | ދަގާޑިއަން