ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް

ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މިވަނީ ވިލިމާލޭގައި ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި ހަރަކާތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމްއެވެ. ސާފުކުރުމުގެ މި ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
ވިލިމާލެ ، 02 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ވިލިމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް