ނައިބު ރައީސް ދެމިސްކިތެއް ބައްލަވާލެއްވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތަށާއި މާވެޔޮ މިސްކިތަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް އެ ދެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާގޮތް މިއަދު ވަނީ ބައްލަވައިފަ އެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ނައިބު ވަނީ މި ދެމިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ބައްލަވައި މަސައްކަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ވެސް އޮޅުންވިލުއްވެވި އެވެ -- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް މާވެޔޮ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް މާވެޔޮ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް މާވެޔޮ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް މާވެޔޮ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް މާވެޔޮ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް
މާލެ ، 13 ފެބްރުއަރީ 2019 -- ނައިބު ރައީސް ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ބައްލަވާލައްވަނީ-- ފޮޓޯ | ރައީސް އޮފީސް