މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުން

ހޯރަފުށީ ދާއިރާއަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށްޓަކައި ހަފްލާއެއް މިރޭ މާލޭގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިކޮނެމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދުއެވެ. :-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 04 މާޗު 2019 -- މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހޯރިފުށި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާ އަދި މިހާރުވެސް އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ޖަޖަހަ ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާ -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް