ދިރާގުން ސެމްސަންގް އެސް 10 ލޯންޗްކުރުން

ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސެމްސަންގ އެސް 10 ތައާރަފު ކޮށްދެއްވީ ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ މި ސަރަހައްދުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި ދިރާގުގެ ސީނިއަ ބައެއް ބޭފުޅުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިޔަ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތެއް ނަގައި ފޯނެއް ވެސް ދީފައިވެ އެވެ. ދިރާގުން ވަނީ ސެމްސަންގެ ފަހުގެ މި ފޯނު ނަގާ ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކޮށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ 05 މާޗު 2019 -- ދިރާގުން ސެމްސަންގ އެސް10 ލޯންޗްކުރުން -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް