އެމްއާރްއެމްގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރުން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލީހަށް ނުކުންނަ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން "މާއްދާ 4" ރަސްމީކޮށް ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ކެމްޕެއިން ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި 20 ފަރާތަކަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދު އޮތް ކަމުގެ ލިޔުން ދިނެވެ. ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ، އެ ލިޔުމުގައި ވާނީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުހާތަބު ކޮށްފައި ކަމަށާއި، އެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާ އެމްއާރުއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކޮށް ދިނުމަށް އޭގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ، 06 މާޗު 2019-- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން " މާއްދާ 4" ލޯންޗުކުރުން-- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް