މުޚުތަބާގެ ހިމޭން ލޮރީ ބުރު

މާޗް 8، 2018 - ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރައްވާ މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓް އިސްމާއީލް މުޚްތަބާ އާއި އޭނާއަށް ތާއީދު ކުރާ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މާލޭގައި ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް މިއަދު ލޮރީ ބުރެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ބުރުގައި ކެމްޕެއިން ލަވަ ޖެހުމާއި ކަރުދާސް ބެހުމާއި އަޑު ގަދަ ކުރުމެއް ނެތެވެ. މާލޭގެ ބިޒީ ޓްރެފިކް ތެރެއިން ވަރަށް ހިމޭން ކަމާއެކު މުހްތަބާ އާއި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި ލޮރީ ބުރުގައި ދެއްކީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެވެ. ދިނީ ގަދަ އަޑެއް ނެތަސް، ވަރުގަދަ މެސެޖުތަކެކެވެ. -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތަބާ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތަބާ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މާލެ ، 08 މާޗު 2019 -- މުހްތާބު ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބޭއްވި ލޯރީ ބުރު -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް